logo Viet Thanh
Hồ sơ năng lực<br />(Phiên bản tiếng Việt)
Hồ sơ năng lực
(Phiên bản tiếng Việt)
20/04/2024 Tải file
Vietthanh company brochure<br />(English version)
Vietthanh company brochure
(English version)
20/04/2024 Tải file
Việt Thanh <br /> Đặc tính kỹ thuật của vật liệu
Việt Thanh
Đặc tính kỹ thuật của vật liệu
18/04/2024 Tải file
Việt Thanh <br/> Tiêu chuẩn ASTM A416<br/>  Vật liệu cáp dự ứng lực
Việt Thanh
Tiêu chuẩn ASTM A416
Vật liệu cáp dự ứng lực
20/04/2024 Tải file
Việt Thanh <br/> Tiêu chuẩn BS EN 445 <br/>  Về vữa bơm cáp dự ứng lực
Việt Thanh
Tiêu chuẩn BS EN 445
Về vữa bơm cáp dự ứng lực
20/04/2024 Tải file
Việt Thanh <br/> Tiêu chuẩn BS EN 447 <br/>  Về vữa bơm cáp dự ứng lực
Việt Thanh
Tiêu chuẩn BS EN 447
Về vữa bơm cáp dự ứng lực
20/04/2024 Tải file
Việt Thanh <br/> Tiêu chuẩn BS EN 446 <br/>  Về vữa bơm cáp dự ứng lực
Việt Thanh
Tiêu chuẩn BS EN 446
Về vữa bơm cáp dự ứng lực
20/04/2024 Tải file
Sổ tay kỹ thuật Biện pháp cải tạo sàn DUL
Sổ tay kỹ thuật Biện pháp cải tạo sàn DUL 20/04/2024 Tải file